Small and Organic Farm Advisor
University of California
Small and Organic Farm Advisor

Hmong Farmers

Pests & Diseases

Txiv Pos Lwj Vim Cov Kabmob (Botrytis fruit rot)

Nematode Fact Sheet

Vegetables and Vegetable Production

Cov taum mog raug teebmeem

Video-How to build your own hoop house

Water Conservation Other Resources

Tej kev Pabcuam Tsimkho Liajteb Thiab Kev Yug Tsiajtxhu nyob rau California

Hmong and English Commonly Used
Words and Phrases

UC Cooperative Extension Small Farms Program YouTube Channel

Soil, Fertilizers, and Nutrients

Ua chiv tom vaj tom tsev

Small Farm Soils and Plant Nutrition

Pesticides

Puas muaj tej yam yuav los pab tswj tej nroj tsuag? 

Tiv thaiv koj tus kheej ntawm cov Tshuaj
Tua Kab (Pesticides)

Uas cas thiaj ho yuav siv tej tshuaj kom txhob muaj tej teeb meem tshwm sim hnyav?

Cia kuv siv cov tshuaj tsis tshua muaj zog puas tau? 

Video-Pesticide Safety for Small Farms

 

 

 

Webmaster Email: mglloyd@ucanr.edu