Small and Organic Farm Advisor
University of California
Small and Organic Farm Advisor

Hmong Farmers

Hmong Agriculture Resources (Lus Hmoob)

Pests & Diseases

botyrytis-on-strawberry

Txiv Pos Lwj Vim Cov Kabmob (Botrytis fruit rot)

250px-Soybean_cyst_nematode_and_egg_SEM
 

Nematode Fact Sheet

   
   
   

 

Pesticides

Alternative Weed Control / Puas muaj tej yam yuav los pab tswj tej nroj tsuag?
 

Puas muaj tej yam yuav los pab tswj tej nroj tsuag?

Pesticides / Tiv thaiv koj tus kheej ntawm cov Tshuaj
 

Tiv thaiv koj tus kheej ntawm cov Tshuaj
Tua Kab (Pesticides)

marijuana-pesticides-e1459715603791-621x403

Uas cas thiaj ho yuav siv tej tshuaj kom txhob muaj tej teeb meem tshwm sim hnyav?

pesticide-use

Cia kuv siv cov tshuaj tsis tshua muaj zog puas tau?
 
Screen Shot 2018-08-16 at 11.30.02 AM

Pesticide Safety for Small Farms - Video 

 

Vegetables & Vegetable Production

 
05235-pk-m
Cov taum mog raug teebmeem - Snow pea problems 
 
Screen Shot 2018-08-16 at 11.32.05 AM
How to build your own hoop house - Video
   
   
   

 

Soil, Fertilizers & Nutrients

vegetable-gardening-fertilizer
Fertilizer information 
 
240943display
Small Farm Soils and Plant Nutrition
   
   
   

 

Water Conservation 

 
background-wetland
Tej kev pabcuam tsimkho liajteb thiab kev yug tsiajtxhu nyob rau Califoria
tsaving-water-hands
Kev tsodej... thaumtwg thiab ntau npaum licas?

   
   
   
   

Other Resources

 
book
Commonly used phrases - Hmong and English translation
   
   
   
   
Webmaster Email: mglloyd@ucanr.edu